top of page
  • Writer's pictureiBizness

Elektroniski parakstīti dokumenti ar dažādu valstu e-parakstiem

Updated: Aug 19, 2022

JAUTĀJUMS: Vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) var iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus ar dažādu valstu e-parakstiem? Piemēram, vienam valdes loceklim ir Latvijā izsniegts e-paraksts, otram - Igaunijā. Kas notiek gadījumā, ja, parakstot līgumu, ārzemju puse paraksta ar "Docusign" parakstu un Latvijas puse ar drošu elektronisko parakstu?

 

Atbildi žurnālam "iBizness" sniedz UR:


Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (likums par UR) vispārīgajos noteikumos noteikts, ka UR darbības mērķis ir veikt šajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību. Ņemot vērā minēto, UR nav tiesīgs sniegt vispārīgu skaidrojumu par dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu, bet nosedzam skaidrojumu par savu praksi šajā jautājumā.


Atbilstoši "Elektronisko dokumentu likuma" 3. panta piektajai daļai elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Savukārt iepriekš minētā likuma 26. pantā noteikts, ka ārvalstīs izsniegtam sertifikātam ir šajā likumā noteiktais kvalificēta sertifikāta juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja:

  • to izsniedzis Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts uzraudzības iestādē reģistrēts uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs vai;

  • to saskaņā ar regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK ( Regula) pantu izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī.

Pārbaudes rīks: Ar uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju sarakstu iespējams iepazīties šeit.


Ņemot vērā iepriekš minēto, UR var iesniegt dokumentus, kuri parakstīti ar jebkuru ES atzīta uzticamības pakalpojuma sniedzēja izsniegtu kvalificētu (drošu) elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līdz ar to ir iespējams dokumentu parakstīt ar Latvijā un Igaunijā reģistrētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju izsniegtiem elektroniskajiem parakstiem un laika zīmogiem. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šādā gadījumā dokumentu ieteicams parakstīt vienā formātā, piemēram, kā "PDF" failu vai ".ASIC-E."


Savukārt attiecībā uz "DocuSign" izsniegtajiem parakstiem norādāms, ka "DocuSign Inc" nav ES atzīts (dalībvalsts uzraudzības iestādē reģistrēts) uzticamības pakalpojumu sniedzējs, tādējādi "DocuSign Inc" izsniegtie sertifikāti nav uzskatāmi par kvalificētiem UR izpratnē. Līdz ar to, ja dokuments tiek parakstīts ar "DocuSign" vai jebkura cita ES neatzīta pakalpojuma sniedzēja izsniegtu elektronisko parakstu un laika zīmogu, UR šādu dokumentu neuzskatīs par parakstītu. Proti, šāds elektroniskais paraksts un laika zīmogs nebūs derīgs dokumentu, kuri paredzēti iesniegt UR, parakstīšanai.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page